Slider
หน้าแรก > ฝ่ายบริหาร

งานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายงาน

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี

นาย ปรีชา โกมินทร์

เลขานุการ ฯ

นาง สาริณี ไวยกูล

จนท. งานการเงิน

น.ส. ปราถนา ล้ำประเสริฐ

จนท.งานเลขา ฯ

น.ส. สุรีรัตน์ ผลเจริญ

จนท.งานฮาลาล

น.ส. ณัฐกานต์ โกมินทร์

เจ้าหน้าที่งานฮาลาล

นาง แก่นจันทร์ หมุดทอง

แม่บ้าน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นาย เสรี ล้ำประเสริฐ

ประธานฝ่ายนโยบาย และแผนงาน

ฝ่ายการเงิน

นาย ณรงค์ชัย โต๊ะม๊ะ

ประธานฝ่ายนการเงิน

ฝ่ายกิจการฮาลาล/ฝ่ายกฏหมาย

นาย ปรีชา แสงวงษา

ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล/ประธานฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ

นาย ซีฮาบุดดีน หอมจันทร์

ประธานฝ่ายทะเบียน และสถิติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย เสกสิทธิ์ สิงห์งาม

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ

นาย สุเทพ มะหะหมัด

ประธานฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการพิเศษ/กิจการฮัจย์

นาย อุดม มอและ

ประธานกิจการฮัจย์/กิจการพิเศษ

ฝ่ายประสานงาน

นาย อุดม แมงทอง

ประธานฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายการศึกษา/ยาเสพติด

นาย ศิริ ก้านทอง

ประธานฝ่ายการศึกษา / ยาเสพติด

ฝ่ายซะกาด/สวัสดิการสังคม

นาย อาณัติ ผลเจริญ

ประธานฝ่ายซะกาต และสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสตรีมุสลิม

นาย สมหมาย โสณะมิตร

ประธานฝ่ายสตรีมุสลิม

ฝ่ายเยาวชนมุสลิม

นาย ปัถวี มรรคผล

ประธานฝ่ายเยาวชนมุสลิม

ฝ่ายตรวจสอบ/ประเมินผล

นาย สมชาย โสณะมิตร

ประธานฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล