Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดญันน่าตุ้ลมูฮายีรีน

มัสยิดญันน่าตุ้ลมูฮายีลีน

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 31/2545

ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 

เบอร์โทร :

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

    มัสยิดมัสยิดญันน่าตุ้ลมู่ฮายีรีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ซอยสวนทิพย์) เป็นมัสยิดอีกหลังหนึ่งที่อยู่ในชุมชน คลองสิบสอง (สายเหนือ) โดยแรกเริ่มเดิมที ก่อนที่จะมีมัสยิดญันน่าตุ้ลมู่ฮายีรีนนั้น ย้อนไปในปี พ.ศ. 2524 ณ ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ ฮัจยีนุช ประดับญาติ ได้ทำการวากัฟที่ดิน จำนวน 1 งาน เพื่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนา โดยมีครูซัน แสนสุข เป็นผู้สอนในสมัยนั้น และได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนดำรงอิสลาม เพื่อใช้ในการสอนศาสนาในให้แก่เยาวชนในชุมชน และเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เช่น การละหมาดวันศุกร์ ละหมาดวันตรุษทั้งสอง และอื่นๆ ครั้นเมื่อชุมชนแห่งนี้ได้ขยายกว้างออกไป และมีจำนวนสัปปุรุษเพิ่มมากขึ้น และการใช้โรงเรียนดำรงอิสลามในการประกอบศาสนกิจก็เริ่มคับแคบ และไม่เพียงพอต่อประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชน จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2545 บรรดาผู้อาวุโสและประชาชนในชุมชนได้มีมติในการสร้างมัสยิดขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก

    – ฮัจยีอรุณ ประดับญาติ ทำการวากัฟที่ดินสร้างมัสยิด จำนวน 1 งาน

    – ฮัจยีเซ็น กล่อมเสนาะ ทำการวากัฟที่ดินสร้างมัสยิด จำนวน 2 งาน

    – ฮัจยีสุรีย์ วันหมัด ทำการวากัฟที่ดินสร้างมัสยิด จำนวน 120 ตารางวา และได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มอีก รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ในวันที่ 10 มีนาคม 2545 ทางมัสยิดได้รับเกียรติจากท่านอัลมัรฮูมฮัจยีมุสตอฟา ก้านทอง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้น เป็นประธานในการวางศิลารากฐานของมัสยิด โดยได้รับการอุปถัมภ์จาก อัลมัรฮูมฮัจยีเสรีย์ วงศ์พานิศ และ จากความร่วมมือของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่และนอกพื้นที่ในการบริจาคทรัพย์สินในการสร้าง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ยาว 24 เมตร กว้าง 16 เมตร จนแล้วเสร็จดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ชั้นบนใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และชั้นล่างใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “มัสยิดญันน่าตุ้ลมู่ฮายีรีน” และได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมายเลขที่ 31/2545 เป็นมัสยิดลำดับที่ 31 ของจังหวัดปทุมธานี     ปัจจุบัน มัสยิดญันน่าตุ้ลมู่ฮายีรีน มีฮัจยีเด๊ะ (ซาการียา) ประดับญาติ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด นายซูโก๊ร ประดับญาติ เป็นคอเต็บ นายอัดนาน ประดับญาติ เป็นบิหลั่น และมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอีก 12 คน มีสัปปุรุษประมาณ 61 ครอบครัว จำนวน 300 คน และมีโรงเรียนสอนศาสนา 1 หลัง ที่เปลี่ยนจากชื่อเดิม “ดำรงอิสลาม” มาใช้ชื่อว่า “โรงเรียนญันน่าตุ้ลมู่ฮายีรีน” มีนักเรียน จำนวน 70 คน มีครูสอนศาสนา 3 คน โดย คุณครูมาลีกี ประดับญาติ เป็นครูใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นายเด๊ะ ประดับญาติ

(ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด /อิหม่าม)

นายอุดม ประดับญาติ

( คอเต็บ )

นายอนันต์ ประดับญาติ

( บิหลั่น )

นายกำพล เพ็งพวง

( เลขานุการ )

นายชูชาติ วันหมัด

( เหรัญญิก )

นายเอกชัย วันหมัด

( นายทะเบียน )

นาย ธวัตชัย วันหมัด

( กรรมการ )

นาย ประเสริฐ หารศึก

( กรรมการ )

นาย วิชาญ ประดับญาติ

( กรรมการ )

นาย สุฮัยนี เสน่หา

( กรรมการ )

นาย จรัญ สิงห์งาม

( กรรมการ )

นาย อารีย์ และวัลย์

( กรรมการ )

นาย ประสิทธิ์ ประดับญาติ

( กรรมการ )

นาย ประจักษ์ ประดับญาติ

( กรรมการ )

นาย สุชาติ สิงห์งาม

( กรรมการ )