Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดญาเมี๊ยะอัตตักวา

มัสยิดญาเมี๊ยะอัตตักวา

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 

ที่อยู่ : ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทร : 

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

       มัสยิดญ่าเมี๊ยะอฺอัตตักวา ตั้งอยู่ที่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี โดยชุมชนแห่งนี้เริ่มสร้างชุมชนมาหลายร้อยปีผ่านมาเริ่มจากการย้ายถิ่นฐานของบรรพบุรุษมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นชาวมาลายู ดั้งนั้นในชุมชนคนส่วนมากจะใช้ภาษามาลายูในการสื่อสารและได้มีการแผ่ขยายครอบครัวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกในชุมชนทั้งหมด 80 ครอบครัว ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของมัสยิดญ่าเมี๊ยะอฺอัตตักวาในปัจจุบัน

              ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2553 สมาชิกในชุมชนได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อหาข้อมติในการก่อสร้างมัสยิดประจำหมู่บ้าน คือ หมู่ 5  ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี และได้มีมติให้ดำเนินการก่อสร้างมัสยิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยเริ่มจากคนในชุมชนด้วยกันสมทบทุนสร้างมัสยิด ข่าวการสร้างมัสยิดได้แพร่กระจายสู่บุคคลภายนอกทำให้เกิดการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกในการดำเนินการก่อสร้าง

ใช้เวลา 5 ปีจึงแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดท่านแรก คือ อัลมัรฮูมฮัจยีอารีฟีน มะหะหมัด โดยดำรงตำแหน่งเป็นเวลา  3 ปีท่านก็ได้ถึงแก่อาญัล ทางคณะกรรมการและสัปปุรุษประจำมัสยิดจึงได้ปรึกษาหารือทำการแต่งตั้งให้ อ.อับดุลเลาะห์  มะหะหมัด ดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดจถึงปัจจุบัน

               นอกเหนือจากมัสยิดญ่าเมี๊ยะอฺอัตตักวาแล้วภายในชุมชนยังมีโรงเรียนสอนศาสนา(ปอเนาะ)

ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนก่อนหน้านี้แล้วหลายสิบปี คือ “สถาบันฮิดาย่าตุ้ลอารีฟีน” ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นปอเนาะแห่งเดียวใน อ.ลาดหลุมแก้ว ที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเอี๊ยะดาอี  จนถึง ระดับชั้น ซานาวี มีนักเรียนจบการศึกษาและได้มีโอกาสทำการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศต่างๆ อาทิเช่น อียิปต์   โมร็อคโค   สหรัตอาหรับเอมิเรต  ซูดาน  เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการเรียนการสอนในระดับฟัรดูอีนย์ ในทุกๆวัน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนยังคงเปิดรับนักเรียนอยู่ตลอดปีการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นาย อับดุลเลาะห์ มะหะหมัด

(อิหม่าม)

นาย สุนัน มหาสมุทร

( คอเต็บ )

นาย แวอาลี อาดำ

( บิหลั่น )

นาย ประพันธ์ อาดำ

( เลขานุการ )

นาย อดุลย์ อาดำ

( เหรัญญิก )

นาย ประเสริฐ จรกา

( นายทะเบียน )

นาย ขวัญ หวังมาก

( กรรมการ )

นาย สมชาย อาดำ

( กรรมการ )

นาย ซาฟีอี มหาสมุทร

( กรรมการ )

นาย ดอมาลี อาดำ

( กรรมการ )

นาย ทวี นิยม

( กรรมการ )

นาย สมชาย อาดำ

( กรรมการ )

นาย วิชิต น้อยปลา

( กรรมการ )

นาย เมทัส มะหะหมัด

( กรรมการ )

นาย วันชัย อาดำ

( กรรมการ )