Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดนูรุ้นยากีน

มัสยิดนูรุ้นยากีน

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 25/2518

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 

เบอร์โทร : 

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

     มัสยิดนูรุ้นยากีน  เริ่มทำการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ในเขตของหมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในที่ดินของ นายสะลัยมาน มะหะหมัด (ผู้วากัฟ) และบางส่วนทางพี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันซื้อเพื่อทำการวากัฟในการสร้างมัสยิดนูรุ้นยากีน ในช่วงนั้น หลังจากนั้นทางทาญาติของ นายฮูเซ็น (เปาะจิฮูเซ็น) ท่านไม่มีบุตร ดังนั้นผู้รับมรดกสี่ท่านได้แก่ นางยูเบาะห์ นางยาลานุห์ นายสามีน นางมาเราะห์ ได้อุทิศที่ดินให้กับมัสยิดนูรุ้นยากีน  ด้วยเจตนาของผู้นำวากัฟคือท่านอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้นยากีน ในยุคนั้น คือ ท่านอิหม่ามอับดุลเลาะห์ ถนอมรัฐ (ในที่ส่วนนี้มีบางส่วนที่เป็นสุสาน) ในช่วงนั้นมัสยิดนูรุ้นยากีน เป็นอาคารไม้ ตั้งอยู่ริมคลองพระอุดม ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันและละหมาดวันศุกร์ และกิจการของมัสยิดนูรุ้นยากีน  ซึ่งมีประชากรในช่วงนั้นประมาณ 60 หลังคาเรือน และเมื่อปี พ.ศ. 2510 มัสยิดเกิดการทรุดโทรมของตัวอาคารสาเหตุจากน้ำท่วมใหญ่ทำให้ตัวอาคารของมัสยิดทรุดตัวลง ท่านอิหม่ามอับดุลเลาะห์ ถนอมรัฐ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการและสัปปุรุษ ของมัสยิดเพื่อทำการบูรณะมัสยิด ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการบูรณะมัสยิดเพราะเกิดการทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงมีมติสร้างมัสยิดเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้ประกอบศาสนกิจทางศาสนา ส่วนชั้นล่างใช้เป็นสถานที่เรียนศาสนาอิสลามของเยาวชนในหมู่บ้าน ในช่วงนั้นประชากรของมัสยิดนูรุ้นยากีน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมัสยิด นูรุนยากีนเกิดการทรุดโทรมอีกครั้ง และไม่สามารถรองรับจำนวนของผู้มาประกอบศาสนกิจทางศาสนาได้ โดยท่านอิหม่ามอับดุลเลาะห์ ถนอมรัฐ ได้ประชุมคณะกรรมการ สัปปุรุษเพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมติของคณะกรรมการในสมัยนั้นมีมติให้สร้างมัสยิดเป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประชากรมุสลิมในชุมชน    เมื่อปี พ.ศ. 2536 มัสยิดนูรุ้นยากีน  ได้รับเกรียติจากท่านอัลมัรฮูมอาจารย์ประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรีในสมัยนั้น เป็นประธานวางศิลารากฐานของมัสยิดนูรุ้นยากีน  จากความร่วมมือของพี่น้องมุสลิมที่เป็นสัปปุรุษของมัสยิดนูรุ้นยากีน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินในการสร้างมัสยิดนูรุ้นยากีน เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของบรรดาปู่ ย่า ตา ยาย ที่ได้อุทิศทรัพย์สินในการสร้างมัสยิด    มัสยิดนูรุ้นยากีน ได้ทำการก่อสร้างมาประมาณ 20 ปี ดังอาคารที่พี่น้องมุสลิมได้เห็นในปัจจุบัน ในปัจจุบันคณะกรรมการมัสยิด โดยท่านอิหม่ามฮับ อาดำ อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้นยากีน ยังได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของบรรดาผู้อาวุโสสมัยนั้น   และมัสยิดนูรุ้นยากีน  มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามชื่อว่า โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เปิดทำการสอนในระดับฟัรดูอีน และเอี๊ยะดาดี โดยมีท่านอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้นยากีน  เป็นผู้ดำเนินการสอน ทั้งภาษามาลายู อาหรับ มีนายฮูเซ็น มะหะหมัด เป็นครูใหญ่ และ นายชัยญะ เซ็ก เป็นประธานการศึกษา    เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเยาวชน ซึ่งทางมัสยิดได้มีกิจกรรมมากมายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมในมัสยิดนูรุ้นยากีน  อาทิเช่น1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมยุวชน 30 มัสยิด จากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี2. การจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด จากเทศบาลตำบลคูขวาง 3. โครงการวันเมาลีดินนาบี จากเทศบาลตำบลคูขวาง 4. โครงการเดือนรอมฎอน (วันตรุษ) จากเทศบาลตำบลคูขวาง 5. โครงการละศีลอด ในเดือนรอมฎอน จากเทศบาลตำบลคูขวาง 6. โครงการภาษายาวีสู่อาเซียน จากเทศบาลตำบลคูขวาง       ปัจจุบันมัสยิดนูรุ้นยากีน  มีสัปปุรุษประมาณ 800 คน และมีนักเรียนที่ทำการศึกษาอยู่จำนวน 160 คน จึงเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารที่ต้องจัดระเบียบสังคมของมัสยิดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี รักใคร่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

อับดุลรอซัค อาดำ

(อิหม่าม)

นายสะมะอี อาดำ

( คอเต็บ )

นายฮับดอรอมาน ถนอมรัฐ

( บิหลั่น )

นาย………

( เลขานุการ )

นาย………

( เหรัญญิก )

นาย………

( นายทะเบียน )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )