Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดบัยติรเราะห์มาน

มัสยิดบัยติรเราะห์มาน

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 30/2542
ที่อยู่ : หมู่ 19 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทร :

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะเล่าประวัติความเป็นมาของมัสยิดบัยติเราะห์มาน  คงต้องเริ่มจากท่านอาบีดีกาฮา  (ครูเด๊ะ)

หรืออิหม่ามประยูร กาฮา (ตำแหน่งปัจจุบัน)  เริ่มตั้งแต่ในขณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาราเบีย

ท่านมีความตั้งใจที่จะเปิดโรงเรียนระบบปอเนาะสักหลังหนึ่งในบ้านเกิดของท่าน  เพื่อจะทำการสอนและเผยแพร่ศาสนา  ก่อนที่ท่านจะกลับมายังประเทศไทยได้มีการขอรับบริจาคเงินทุนเพื่อจะมาสร้างโรงเรียน  ก็ได้รับบริจาคจากแรงงานไทยที่อยู่ประเทศซาอุฯ  จำนวนเงินห้าหมื่นบาท

           เมื่อต้นปี พ.ศ.2527  ท่านได้เริ่มสร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารกึ่งบาแลซะห์และกึ่งโรงเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้  ชื่อว่า “โรงเรียนมูฮำมดียะห์”  มีการเรียนการสอนในระบบปอเนาะ  มีทั้งภาษามาลายูและภาษาอาหรับ  และมีการเรียนการสอนในระบบฟัรดูอีนของ สมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ  เมื่อทำการเรียนการสอนได้ประมาณ 10  กว่าปี  ก็ได้มีนักศึกษาเข้ามาเรียนในระบบปอเนาะเพิ่มมากขึ้น เด็กและเยาวชนในชุมชนก็เพิ่มมากขึ้น  จึงได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 6 ห้องเรียน 1 ห้องประชุมใหญ่  เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ได้ประมาณ 3 ปี ประชาชนในชุมชนได้มีการปรึกษาหารืออยากจะให้มีมัสยิดเกิดขึ้น  เพราะเหตุผลหนึ่งที่ประชากรในชุมชนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เหตุผลที่สอง  มัสยิดเดิมที่เดินทางไปละมาดนั้น (คือมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  คลองสามวา  กรุงเทพฯ)  ห่างไกลจากโรงเรียนมูฮำมดียะห์ประมาณ 2 กิโลเมตร  จึงได้มีมติให้สร้างมัสยิดขึ้นซึ่ง ทำการสร้างมัสยิดแทนที่อาคารเรียนหลังเก่าโดยเริ่มแรกในการให้ทุนการสร้าง  จากฮัจยะห์แม๊ะ  และบุตรธิดานางสาวธัญมัย  อารีย์  และจากการ

อุทิศที่ดินของอิหม่ามประยูร  กาฮา  จำนวน 1 ไร่  46  ตารางวา  จากการซื้อที่ดินอุทิศของนางนิภา  การะมัด

จำนวน 1 งาน 30.6/10 ตารางวาจากเงินบริจาคและความร่วมมือของพี่น้องมุสลิมชาวคลองสามวา  จากผู้มีจิตศรัทธาและจากเงินบริจาคในการจัดงานโรงเรียนประจำปี อีก จำนวน 2 ไร่ 40 ตารางวา  จนกระทั่งสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2542  โดยตั้งชื่อมัสยิดแห่งนี้ว่า  “มัสยิดบัยติเราะห์มาน” ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทะเบียนเลขที่  30/2542

            ปัจจุบันมัสยิดบัยติเราะห์มานมีสัปปุรุษทั้งหมดประมาณ  169  ครัวเรือน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

             –  เป็นสัปปุรุษที่อยู่ในพื้นที่  ตำบลบึงคำพร้อย  ลำลูกกา  ปทุมธานี  จำนวน  78  ครัวเรือน

             –  เป็นสัปปุรุษที่อยู่ในเขตสามวาตะวันตกและสามวาตะวันออก กรุงเทพฯ จำนวน  78  ครัวเรือน

             –  เป็นสัปปุรุษที่นอกพื้นที่อื่นๆ  จำนวน  13  ครัวเรือน

           ปี พ.ศ.2550  โรงเรียนมูฮำมดียะห์ได้ขอจดทะเบียนจากกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมคุณธรรม  และจริยธรรมประจำมัสยิด  โดยได้จดทะเบียนเลขที่  ปท.2/2550  มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 150  คน  มีท่านอิหม่ามประยูร  กาฮา  เป็นประธานศูนย์ฯ  เป็นผู้อำนวยการและครูใหญ่ประจำโรงเรียน มีครูสอนศาสนาประมาณ 9 คน  และปัจจุบันมัสยิดบัยติรเราะห์มาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่  1  งาน

16.6/10 ตารางวา  โดยแบ่งเนื้อที่สำหรับอาคารมัสยิด  อาคารศูนย์อบรมฯ  ห้องพัสดุเก็บของ ลานอเนกประสงค์ จำนวน 3 ไร่ 2  งาน  16.6/10 ตารางวา  และแบ่งเนื้อที่สำหรับสถานที่สุสาน (กุโบร์)

ที่พักอาศัย(ที่อยู่วาก๊าฟ)  และลานอเนกประสงค์ จำนวน 7 ไร่ 3 งาน  มี อิหม่าม  คอเต็บ  บิหลั่น กรรมการ

บริหารองค์กรศาสนาอิสาลาม พ.ศ.2540  คณะครูโรงเรียนมูฮำมดียะห์  คณะกรรมการศึกษา  ทำหน้าที่ให้

ความรู้ทางศาสนาและทำหน้าที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ และกลับมาสร้างความเจริญให้

กับชุมชนฯ  ประชาชนสัปปุรุษมัสยิดบัยติรเราะห์มาน  ทำหน้าที่ปฏิบัติตามผู้นำและร่วมด้วยช่วยกันในการ

พัฒนามัสยิด  โรงเรียนและชุมชนให้เกิดประโยชน์  และร่วมกันแสดงความรักความสามัคคีในชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย  และเทศบาลตำบลลำลูกกา

มีหน้าที่คอยสนับสนุนและอุดหนุนโครงการให้กับชุมชนบัยติรเราะห์มาน

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นาย ประยูร กาฮา

(อิหม่าม)

นาย สมหวัง หวังพิทักษ์

( คอเต็บ )

นาย สมนึก เกตุเลขา

( บิหลั่น )

นาย …….

( เลขานุการ )

นาย …….

( เหรัญญิก )

นาย …….

( นายทะเบียน )

นาย …….

( กรรมการ )

นาย …….

( กรรมการ )