Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา

มัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 18/2499

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เบอร์โทร :

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

      มัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา ได้รับการวากัฟ (อุทิศ) ที่ดินในช่วงแรกจากอัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์แมะยี จำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคารมัสยิด และวากัฟ (อุทิศ) ที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 งาน เพื่อทำเป็นกุโบร์ (สุสาน) ต่อมาอัลมัรฮูมะห์ฟาตีมุห์ ลูกสาวอัลมัรฮูมะห์ฮัจยะห์แมะยี ได้วากัฟที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 7 ไร่เศษ และในเวลาต่อมาภายหลังฮัจยีมูฮำมัด อัชอารี (จูมัด) ลูกชายอัลมัรฮูมะห์ ฮัจยะห์ฟาตีมุห์ ได้วากัฟที่ดินเพิ่มเติม ทางทิศตะวันออก เนื้อที่กว้าง 2 วา ยาว 40 วา เริ่มจากด้านชายคลองบางโพธิ์ถึงโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่

 

      มัสยิดหลังแรกเป็นอาคารไม้ (บาลาเซาะห์) โดยวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จากโต๊ะแว แลแง และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เป็นอาคารบาลาเซาะห์ที่ใช้ในการละหมาด และเป็นสถานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาคศาสนา ซึ่งบรรดาครูที่ทำการสอนในตอนนั้น ได้แก่ ครูอับดุลลาตีฟ (แชลาเตะห์) ครูอับดุลฆอนี ครูเวาะเลาะห์ขาว ครูแบรี ครูอับดุลวาฮับ ครูอับดุลเลาะห์ (คอเต็บ) ครูอิบรอเฮม (บิหลั่น) ครูมูฮำหมัดมูนีร (อิหม่าม) ครูมุสตอฟา ครูอับดุลเลาะห์ และครู สารีฟะห์

 

      ปี พ.ศ. 2505 ก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ เป็นอาคารไม้สองชั้น ทรงมะลิลา ขนาดกว้าง 3 วา ยาว 7 วา

ปี พ.ศ. 2520 อันผลสืบเนื่องได้มีสัปปุรุษเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างอาคารเสริมคอนกรีต 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4 วา ยาว 7 วา

ปี พ.ศ. 2525 , 2546 ทำการต่อเติมขยายมัสยิดทางปีกด้านใต้เป็นอาคารเสริมคอนกรีตและบูรณะอาคารไม้มัสยิดหลังเดิม ทางทิศเหนือ

 

      ปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการมัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา ได้ขอจดทะเบียนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด โดยมี อิหม่ามมูฮำหมัดมูนีร อาดำ เป็นประธานศูนย์อบรม

ปี พ.ศ. 2549 ได้ขอจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรอิสลามแห่งเดียวใน จังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการจัดตั้ง

 

      อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ในอดีต

อิหม่าม 1. ฮัจยีอัยยุบ ยิ่งนิยม 2. ฮัจยีมะลี นิยม

คอเต็บ 1. นายตอยเย็บ อาดำ 2. นายมาลิก อาดำ 3. ฮัจยีอับดุลเลาะห์ มะหะหมัด

บิหลั่น 1. นายอิสฮาก มูฮัมมัด 2. ฮัจยีรอบรอเฮม มะหะหมัด 3. ฮัจยีอับดุลวาฮับ อาดำ

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นายมูฮัมหมัด อาดำ

(อิหม่าม)

นาย ซำสุดิน มะหะหมัด

( คอเต็บ )

นาย ดอเลาะ อาดำ

( บิหลั่น )

นาย วรชัย มะหะหมัด

( เลขานุการ )

นาย วินัย มะหะหมัด

( เหรัญญิก )

นาย สุทิน นิยม

( นายทะเบียน )

นาย อับดุลเลาะห์ มะหะหมัด

( กรรมการ )

นาย สนอง อาดำ

( กรรมการ )

นาย สมบัติ มะหะหมัด

( กรรมการ )

นาย จุลดิษฐ์ มะหะหมัด

( กรรมการ )

นาย มูฮำหมัด อาดำ

( กรรมการ )

นาย สมใจ มะหะหมัด

( กรรมการ )

นาย บดินธ์ มิงสะเมาะ

( กรรมการ )

นาย อดุล อาดำ

( กรรมการ )