Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิด สุเหร่าใหม่

มัสยิด สุเหร่าใหม่

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 5/2492

ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เบอร์โทร :

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมามัสยิดสุเหร่าใหม่(นูรุ้ลอิสลาม) ตั้งอยู่ในชุมชนคลองบางโพธิ์ลาดด้วนเลขที่ 5
หมู่ที่ 3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นชุมชนที่ขยายครอบครัวมาจากชุมชนสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ในช่วงปี พ.ศ. 2460 มีประมาณ 9 ครอบครัวได้แก่ ครอบครัว
แชวัน   ครอบครัวเวาะแบลี  ครอบครัวฮัจยีแชแว   ครอบครัวฮัจยีดอเลาะห์   ครอบครัวแชมานัฟ  ครอบครัว
แชมะเครา  ครอบครัวฮัจยีวันฮูต    ครอบครัวฮัจยีคอเละ  ครอบครัวแชหง่า    ครอบครัวแชเซ็ง
ครอบครัวดังกล่าวไปละมาดญุมอัต(ละมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดเราะมาตุลเลาะ (200ปี)  และบางส่วน
ไปละมาดที่มัสยิดสวนพริกไทย ต่อมาประมาณ 10 ปี เศษ ประชากรในชุมชนแห่งนี้ได้มีประชากรเพิ่ม
รวมกลุ่มเป็นชุมชนจำนวนมากขึ้น โดยสร้างมัสยิดหลังเล็กๆ  หลังคามุงสังกะสี  บนที่ดินฮัจยีแชมานัฟ
ผู้เป็นอิหม่ามท่านแรก ซึ่งท่านได้อุทิศที่ดินจำนวน 2 งาน และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพิ่ม 2 งาน รวม
เป็น 1 ไร่ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2492 ทะเบียนเลขที่ 6/2492


     หลังจากนั้นอาคารมัสยิดหลังแรกชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับประชาชนมีจำนวนมากขึ้นสถานที่ไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมกันก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นในปี พ.ศ.2509 และ
ในปี พ.ศ.2530 ได้มีการต่อเติมอาคารจนเป็นอาคารมัสยิดหลังปัจจุบันมีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว  6  วา  
บนเนื้อที่ 1 ไร่

 
ปัจจุบันฮัจยีอับดุลวาฮับ  มะหะหมัด  ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด  
ข้อมูลอิหม่าม  คอเต็บ   บิหลั่นในอดีตที่ผ่านมา
1 อิหม่าม  ได้แก่  ฮัจยีมานัฟ   มะหะหมัด    ฮัจยีมะนะวัน   โมะหมัดง
2 คอเต็บ   ได้แก่  ฮัจยีนิวัน  อาดำ   ฮัจยีอับดุลฮาลีม  อาดำ
3 บิหลั่น  ได้แก่  ฮัจยีมูฮำหมัด   นิยา   ฮัจยีอับดุลอาซีซ   นิยม

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นายอับดุลวาฮับ มะหะหมัด

(อิหม่าม)

นายมาน หอมจันทร์

( คอเต็บ )

นาย………..

( บิหลั่น )

นาย …….

( เลขานุการ )

นาย …….

( เหรัญญิก )

นาย …….

( นายทะเบียน )

นาย………..

( กรรมการ )

นาย………..

( กรรมการ )

นาย………..

( กรรมการ )

นาย………..

( กรรมการ )

นายวรดิษฐ์ นิยม

( กรรมการ )

นายมาน อาดำ

( กรรมการ )

นายดอรอฮีม เย็นนิยม

( กรรมการ )

นายสมพงษ์ อาดำ

( กรรมการ )

นายดอเลาะ อาดำ

( กรรมการ )