Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดอัลฮุดา

มัสยิดอัลฮูดา

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 9/2494
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เบอร์โทร : 

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

      มัสยิดอัลฮุดา เป็นมัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี มัสยิดหลังแรกไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มสร้างขึ้นเมื่อใด อาคารมัสยิดเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา โดยบรรพชนที่อพยพมาจากชุมชนบ้านเจียรดับและทรายกองดินได้มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินทางด้านเกษตรกรรม ได้ร่วมกันสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจ โดยให้ฮัจยีมูฮำหมัด สิงห์งาม เป็นอิหม่ามชั่วคราว ต่อมาประชากรมากขึ้นและมัสยิดหลังแรกได้ทรุดโทรมลง คณะกรรมการได้มีมติสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว และต่อมาได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลในปี พ.ศ. 2494 ได้จดทะเบียนหมายเลข 9 ใช้ชื่อเป็นทางการว่า “มัสยิดอัลฮุดา” โดยมีอิหม่ามชื่อ ฮัจยีอับดุลกอเดร หวังประโยชน์ นายณรงค์ รื่นสุข เป็นคอเต็บ และนายทวี มาระกุล เป็นบิหลั่น       หลังจากนั้นรัฐบาลได้มีโครงการขยายลำคลองและถนนสองฝั่งคลอง จึงทำให้มัสยิดและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองต้องย้ายออกไป ส่วนมัสยิดก็ต้องย้ายถอยหลังเข้ามาประมาณ 50 เมตร และได้สร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 26 เมตร ยาว 42 เมตร ในขณะนั้นมีฮัจยีอับดุลกอเดร หวังประโยชน์ เป็นอิหม่าม นายต่วน ผลเจริญ เป็นคอเต็บ และนายวาลย์ หวังประโยชน์ เป็นบิหลั่น       ต่อมาฮัจยีอับดุลกอเดร ได้เสียชีวิตลงเมื่อปี พ.ศ. 2533 อายุของท่านได้ 85 ปี ท่านดำรงตำแหน่งอิหม่าม ประมาณ 55 ปีเศษ ดังนั้นคณะกรรมการและสัปปุรุษจึงได้ทำการคัดเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งอิหม่ามคนต่อไป ได้แก่ นายต่วน ผลเจริญ คอเต็บ ได้แก่ นายสุมล ผลเจริญ และบิหลั่น ได้แก่ นายวาลย์ หวังประโยชน์ ซึ่งทั้งสามท่านนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันนี้

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นาย อาณัติ ผลเจริญ

(อิหม่าม)

นาย สุมน ผลเจริญ

( คอเต็บ )

นาย ริดวาน หวังประโยชน์

( บิหลั่น )

นาย วีระ รื่นสุข

( เลขานุการ )

นาย สายัณห์ หวังประโยชน์

( เหรัญญิก )

นาย วินัย รื่นสุข

( นายทะเบียน )

นาย ฮามูดิน วันหมัด

( กรรมการ )

นายสุพจน์ มูนิคม

( กรรมการ )

นาย สมาน มะลิวัลย์

( กรรมการ )

นาย กิตติพันธ์ สิงห์งาม

( กรรมการ )

นาย อาบีดิน มูยีหมัด

( นายทะเบียน )

นาย อุดม ศิริยามัน

( กรรมการ )

นาย สมัย หวังประโยชน์

( กรรมการ )

นาย ฟารุต หวังประโยชน์

( กรรมการ )