มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019