โครงการอบรมสัมมนาครูสอนศาสนาใน จ. ปทุมธานี วันที่ 19-20 ก. ย.63 ณ วังรี รีสอร์ท จ. นครนายก